Regulamin kursu przygotowującego do matury

I Postanowienia ogólne

1. Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego organizowany jest przez firmę Magnesium Marta Gulgowska (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 42, 83-050 Kolbudy, NIP 739 222 90 07, REGON 220556135. Numer telefonu: 792 081 116.

2. Uczestnikiem kursu (zwanym dalej Kursantem) może zostać każda osoba pragnąca przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii, geografii, fizyki lub matematyki oraz matury na poziomie podstawowym z matematyki. Kursant może uczestniczyć w jednym lub kilku wybranych przez siebie kursach maturalnych.

3. Zajęcia kursu odbywają się w siedzibie firmy Magnesium.

4. Kursy rozpoczynają się w połowie września 2017 roku i każdy będzie obejmować 52 godziny zegarowe zajęć (blok dwugodzinny raz w tygodniu, łącznie 26 spotkań).

5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

6. Grupy liczą do 12 osób.

7. Harmonogram zajęć, cennik oraz informacje o prowadzących kursy zamieszczone są na stronie internetowej firmy pod adresem: magnesium.edu.pl.

II Warunki uczestnictwa w kursie

1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez zgłoszenie na stronie internetowej firmy, mailowo na adres: mg@magnesium.edu.pl, przez wiadomość w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Magnesium ( www.facebook.com/magnesium.edu), telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Kursanta oraz jego rodzica/opiekuna prawnego, złożenie podpisanej karty zgłoszenia, a także wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem. Po dokonaniu powyższych czynności Kursant zostaje wpisany na listę uczestników kursu.

3. Zgłoszenia można dokonać również w trakcie trwania kursu. Wówczas Kursant ponosi całą odpłatność i otrzymuje wszystkie dotychczas zrealizowane materiały przygotowujące.

III Płatności

1. Kurs jest płatny. Jednorazowa płatność za cały kurs wynosi 1560 zł.

2. Możliwa jest płatność w ratach:

 • dwie raty po 850 zł, z czego pierwsza płatna zaraz po przyjęciu zgłoszenia, druga w styczniu 2018 r.
 • cztery raty (pierwsza po przyjęciu zgłoszenia, kolejne w listopadzie 2017, styczniu 2018 i marcu 2018), pierwsza rata w wysokości 650 zł, trzy kolejne w wysokości 400 zł.

3. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie będzie podstawą do skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu.

4. Płatności należy dokonać na konto bankowe o numerze: 35114020040000380276398222, w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko Kursanta oraz przedmiot kursu. Możliwe jest też opłacenie kursu gotówką w siedzibie firmy.

IV Zobowiązania Organizatora oraz Kursanta

1. Organizator kursu zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • merytoryczne prowadzenie zajęć,
 • dobór tematyki zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla Kursanta, w tym zadań do samodzielnego rozwiązania w domu,
 • systematyczne sprawdzanie przygotowania Kursanta do zajęć,
 • kontrolę postępów dydaktycznych Kursanta (w różnej formie),
 • okresowe informowanie Kursanta i rodzica/opiekuna prawnego o bieżącym poziomie przygotowania do egzaminu.

2. Kursant zobowiązuje się do:

 • regularnego udziału w zajęciach,
 • wywiązywania się z zadań powierzonych przez prowadzącego,
 • samodzielnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć,
 • przestrzegania terminów płatności.

3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zostaną odrobione w wyznaczonym terminie ustalonym w porozumieniu z grupą.

4. W przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach przysługują mu materiały przygotowane na potrzeby zajęć, które opuścił. Nie przewiduje się zwrotu części opłaty za kurs w przypadku nieobecności na zajęciach.

V Rezygnacja z kursu

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego trwania po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Zostaje wówczas skreślony z listy uczestników kursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu, jeżeli:

 • Kursant nie przestrzega regulaminu, w szczególności nie odrabia zadanych prac domowych, nie przygotowuje się do zajęć, lub
 • nie ureguluje płatności w wyznaczonym terminie, lub
 • jego zachowanie w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

3. W przypadku skreślenia Kursanta z listy uczestników może zostać zwrócona część ewentualnie powstałej nadpłaty. W takiej sytuacji wyliczana jest należna kwota odpłatności za kurs. Kwota ta wyliczana jest z uwzględnieniem liczby godzin zajęć zrealizowanych do momentu skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu. Wówczas całkowita kwota odpłatności za kurs (zgodna z harmonogramem wpłat) mnożona jest przez liczbę godzin kursu zrealizowanych do momentu rezygnacji i dzielona przez całkowitą liczbę godzin przypadającą na kurs. Do uzyskanej kwoty doliczana jest ryczałtowa opłata za wszystkie wykonane na rzecz Kursanta i niewykorzystane czynności oraz materiały  - opłata ta ustalona jest w wysokości 200 zł. Uzyskana, po doliczeniu opłaty ryczałtowej, kwota nie może przekroczyć całkowitego kosztu kursu - jeśli przekroczy jest zmniejszana do całkowitej opłaty za kurs. Jeśli uczestnik kursu wpłacił do momentu rezygnacji więcej niż wyliczony koszt, to nadpłata zostanie zwrócona.

VI Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące regulaminu, umowy lub prowadzonych zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi. Organizator dołoży wszelkich starań, aby problematyczne zagadnienia były rozwiązane jak najszybciej.

2. Wszelkie informacje dotyczące danych Kursanta oraz jego rodziców/opiekunów prawnych wykorzystywane są przez Organizatora jedynie w celach związanych z własną działalnością.

3. Kursant lub, w przypadku gdy Kursant jest niepełnoletni jego rodzic/opiekun prawny, wyraża zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z zajęć z zachowaniem anonimowości danych osobowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym Kursant i jego rodzic/opiekun prawny będą niezwłocznie powiadomieni.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2017 roku.


Regulamin kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty

I Postanowienia ogólne

1. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty organizowany jest przez firmę Magnesium Marta Gulgowska (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 42, 83-050 Kolbudy, NIP 739 222 90 07, REGON 220556135. Numer telefonu: 792 081 116.

2. Uczestnikiem kursu (zwanym dalej Kursantem) może zostać każda osoba pragnąca przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, fizyki lub chemii. Kursant może uczestniczyć w jednym lub kilku wybranych przez siebie kursach gimnazjalnych.

3. Zajęcia kursu odbywają się w siedzibie firmy Magnesium.

4. Kursy rozpoczynają się w połowie września 2017 roku i każdy będzie obejmować 52 godziny zegarowe zajęć (blok dwugodzinny raz w tygodniu, łącznie 26 spotkań).

5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

6. Grupy liczą do 12 osób.

7. Harmonogram zajęć, cennik oraz informacje o prowadzących kursy zamieszczone są na stronie internetowej firmy pod adresem: magnesium.edu.pl.

II Warunki uczestnictwa w kursie

1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez zgłoszenie na stronie internetowej firmy, mailowo na adres: mg@magnesium.edu.pl, przez wiadomość w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Magnesium (www.facebook.com/magnesium.edu), telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest akceptacja poniższego regulaminu przez Kursanta oraz jego rodzica/opiekuna prawnego, złożenie podpisanej karty zgłoszenia, a także wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem. Po dokonaniu powyższych czynności Kursant zostaje wpisany na listę uczestników kursu.

3. Zgłoszenia można dokonać również w trakcie trwania kursu. Wówczas Kursant ponosi całą odpłatność i otrzymuje wszystkie dotychczas zrealizowane materiały przygotowujące.

III  Płatności

1. Kurs jest płatny. Jednorazowa płatność za cały kurs wynosi 780 zł.

2. Możliwa jest płatność w ratach:

 • dwie raty po 420 zł, z czego pierwsza płatna zaraz po przyjęciu zgłoszenia, druga w styczniu 2018 r.
 • cztery raty (pierwsza po przyjęciu zgłoszenia, kolejne w listopadzie 2017, styczniu 2018 i marcu 2018), pierwsza rata w wysokości 320 zł, trzy kolejne w wysokości 200 zł.

3. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie będzie podstawą do skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu.

4. Płatności należy dokonać na konto bankowe o numerze: 35114020040000380276398222, w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko Kursanta oraz przedmiot kursu. Możliwe jest też opłacenie kursu gotówką w siedzibie firmy.

IV Zobowiązania Organizatora oraz Kursanta

1. Organizator kursu zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • merytoryczne prowadzenie zajęć,
 • dobór tematyki zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla Kursanta, w tym zadań do samodzielnego rozwiązania w domu,
 • systematyczne sprawdzanie przygotowania Kursanta do zajęć,
 • kontrolę postępów dydaktycznych Kursanta (w różnej formie),
 • okresowe informowanie Kursanta i rodzica/opiekuna prawnego o bieżącym poziomie przygotowania do egzaminu.

2. Kursant zobowiązuje się do:

 • regularnego udziału w zajęciach,
 • wywiązywania się z zadań powierzonych przez prowadzącego,
 • samodzielnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć,
 • przestrzegania terminów płatności.

3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zostaną odrobione w wyznaczonym terminie ustalonym w porozumieniu z grupą.

4. W przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach przysługują mu materiały przygotowane na potrzeby zajęć, które opuścił. Nie przewiduje się zwrotu części opłaty za kurs w przypadku nieobecności na zajęciach.

V Rezygnacja z kursu

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego trwania po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Zostaje wówczas skreślony z listy uczestników kursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu, jeżeli:

 • Kursant nie przestrzega regulaminu, w szczególności nie odrabia zadanych prac domowych, nie przygotowuje się do zajęć, lub 
 • nie ureguluje płatności w wyznaczonym terminie, lub
 • jego zachowanie w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego. 

3. W przypadku skreślenia Kursanta z listy uczestników może zostać zwrócona część ewentualnie powstałej nadpłaty. W takiej sytuacji wyliczana jest należna kwota odpłatności za kurs. Kwota ta wyliczana jest z uwzględnieniem liczby godzin zajęć zrealizowanych do momentu skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu. Wówczas całkowita kwota odpłatności za kurs (zgodna z harmonogramem wpłat) mnożona jest przez liczbę godzin kursu zrealizowanych do momentu rezygnacji i dzielona przez całkowitą liczbę godzin przypadającą na kurs. Do uzyskanej kwoty doliczana jest ryczałtowa opłata za wszystkie wykonane na rzecz Kursanta i niewykorzystane czynności oraz materiały  - opłata ta ustalona jest w wysokości 100 zł. Uzyskana, po doliczeniu opłaty ryczałtowej, kwota nie może przekroczyć całkowitego kosztu kursu - jeśli przekroczy jest zmniejszana do całkowitej opłaty za kurs. Jeśli uczestnik kursu wpłacił do momentu rezygnacji więcej niż wyliczony koszt, to nadpłata zostanie zwrócona. 

VI Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące regulaminu, umowy lub prowadzonych zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi. Organizator dołoży wszelkich starań, aby problematyczne zagadnienia były rozwiązane jak najszybciej.

2. Wszelkie informacje dotyczące danych Kursanta oraz jego rodziców/opiekunów prawnych wykorzystywane są przez Organizatora jedynie w celach związanych z własną działalnością.

3. Rodzic/opiekun prawny Kursanta wyraża zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z zajęć z zachowaniem anonimowości danych osobowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym Kursant i jego rodzic/opiekun prawny będą niezwłocznie powiadomieni.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2017 roku.