Nasi kursanci są już studentami medycyny, politechnik oraz innych obleganych kierunków ścisłych!

Zapraszamy do udziału w kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli pracujących na wyższych uczelniach lub w trójmiejskich liceach ogólnokształcących, również doświadczeniem we współpracy z OKE.

Proponujemy zajęcia przygotowujące do matury z:

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin zegarowych w tygodniu. Grupy liczą nie więcej niż 12 osób. W ramach zajęć prowadzący dostarczają niezbędne materiały oraz zadania do samodzielnej pracy - które są przez prowadzących sprawdzane. Musimy pamiętać, że warunkiem koniecznym efektywnego wykorzystania zajęć jest regularna praca - również poza zajęciami! 

Biologia

Kurs przygotowujący do matury z biologii prowadzi pani Ilona Jankowska

Pani Ilona Jankowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielką dyplomowaną, posiadającą kwalifikacje do nauczania biologii, oraz przyrody, ukończyła wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie egzaminatora OKE z biologii na poziomie rozszerzonym.

Zadania wyposażone są w materiał źródłowy, np.: tekst, rysunek, schemat, wykres, tabelę. W programie zajęć wykorzystywane są wiadomości i umiejętności wynikające z wymagań podstawy programowej zawarte w arkuszu maturalnym.

Chemia

Kurs przygotowujący do matury z chemii prowadzi pan dr inż. Krzysztof Żamojć

Zakres materiału, jaki jest realizowany na zajęciach jest oparty o aktualne wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która określa standardy obowiązujące na egzaminie maturalnym w danym roku. Kursy maturalne są prowadzone w formie zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których omawiany jest krótko wstęp teoretyczny do danych zajęć, po czym przedstawiane są sposoby rozwiązywania różnych zadań maturalnych. Uczestnicy zajęć w ich trakcie mogą wyrażać swoje opinie na temat omawianych zagadnień chemicznych, co pozwala na rozbudzenie w nich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębiania wiedzy. Nieodłącznym elementem zajęć są zadania rozdawane uczestnikom kursu (w wersji papierowej lub elektronicznej), celem ich rozwiązania w domu. Zaplanowana jest kontrola postępów dydaktycznych poprzez wejściówki (cotygodniowe) oraz sprawdziany (po przeprowadzeniu większego zakresu materiału). Udział w kursach maturalnych z chemii pozwala uczestnikom na nabycie umiejętności twórczego myślenia, pracy w grupie, a przede wszystkim umiejętnego zarządzania czasem, co ma ogromne znaczenie w czasie egzaminu maturalnego.

Fizyka

Kurs przygotowujący do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym prowadzi pani Karolina Rok-Serkowska.

Program zajęć obejmuje tematykę maturalnych wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć uczeń sukcesywnie zaznajamiany jest z kolejnymi zagadnieniami - zaś jego postępy są na bieżąco sprawdzane. Obejmuje to:

  • rozumienie i stosowanie terminów, pojęć i praw oraz wyjaśniania procesów i zjawisk fizycznych,
  • wykorzystanie i przetwarzanie informacji,
  • rozwiązywanie problemów,
  • interpretacji informacji na poziomie maturalnym.

Matematyka

Kursy przygotowujące do matury w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym prowadzi pan Jacek Gulgowski.

Kursy maturalne są prowadzone w formie zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których omówiony jest krótko wstęp teoretyczny do danych zajęć, po czym przedstawiane są sposoby rozwiązywania różnych zadań maturalnych. Ważnym elementem zajęć są zadania rozdawane uczestnikom kursu (w wersji papierowej lub elektronicznej), celem ich rozwiązania w domu. Zaplanowana jest kontrola postępów dydaktycznych poprzez okresowe sprawdziany.