Regulamin zajęć „Eksperyment chemiczny dla dzieci”

Regulamin zajęć „ROBOTYKA – PROGRAMOWANIE”


I Postanowienia ogólne
1. Zajęcia twórcze organizowane są przez firmę Magnesium Marta Gulgowska (zwaną dalej
Organizatorem), z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 42, 83-050 Kolbudy, NIP 739 222 90 07, REGON 220556135. Numer
telefonu: 792 081 116.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w odpowiednim przedziale wiekowym – na stronie magnesium.edu.pl znajdują się
opisy zajęć wraz z informacją, do jakiej grupy wiekowej kierowane są zajęcia.
3. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy Magnesium.
4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
5. Harmonogram zajęć, cennik, czas trwania oraz informacje o prowadzących zajęcia zamieszczone są na stronie
internetowej firmy pod adresem: magnesium.edu.pl.
6. Roczny udział w zajęciach obejmuje 30 spotkań. Spotkania grupy mTiny trwają 60 minut, pozostałe grupy – 90 min.


II Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Zapisu na zajęcia dokonuje się poprzez zgłoszenie na stronie internetowej firmy, mailowo na adres:
mg@magnesium.edu.pl, przez wiadomość w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Magnesium
(www.facebook.com/magnesium.edu), telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja poniższego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka, złożenie podpisanej karty zgłoszenia, a także wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem. Po dokonaniu powyższych
czynności dziecko może uczestniczyć w zajęciach.
3. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka na zajęcia po udziale w pierwszych zajęciach. Wtedy
uiszcza opłatę wg wybranej przez siebie opcji.


III Płatności
1. Zajęcia są płatne.
2. Możliwe jest wnoszenie opłat za zajęcia:
 jednorazowo,
 w 2 ratach, według harmonogramu w karcie zgłoszenia.
3. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie będzie podstawą do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć.
4. Płatności należy dokonać na konto bankowe o numerze: 35114020040000380276398222, w tytule płatności należy
wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj zajęć twórczych. Możliwe jest też opłacenie zajęć gotówką w siedzibie firmy.


IV Zobowiązania Organizatora oraz uczestnika zajęć
1. Organizator zajęć zapewnia:
 wykwalifikowaną kadrę,
 prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 niezbędny sprzęt,
 przygotowanie potrzebnych materiałów,
 stosowanie się do obowiązujących zasad i przepisów w związku z aktualnie obowiązującym w naszym
kraju stanem epidemicznym.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do:
 bezwzględnego wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia,
 wykonywanie czynności wskazanych przez prowadzącego zajęcia z zachowaniem przez niego środków
ostrożności tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 zgłaszania prowadzącemu zajęcia wszelkich nieprawidłowości, np. o zaistniałym wypadku, uszkodzeniu sprzętu
itp.,
3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do do:
 przestrzegania terminów płatności,

stosowania obowiązujących zasad i przepisów w związku z aktualnie obowiązującym w naszym kraju stanem
epidemicznym,
przyprowadzania na zajęcia stacjonarne dziecka, tylko wówczas, gdy:
– jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji ani innych objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną,
– nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie ostatnich 10 dni.
4. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zostaną odrobione w uzgodnionym terminie.
5. W przypadku dłuższej nieobecności uczestnika na zajęciach – przy płatności semestralnej – przysługuje mu zwrot
części opłaty za zajęcia.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dotarcia uczestnika na zajęcia i bezpieczny
z nich powrót.


V Rezygnacja z zajęć
1. W dowolnym momencie można zrezygnować z zajęć – po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć jeżeli:
 uczestnik zajęć nie przestrzega regulaminu, lub
 nie zachowuje środków ostrożności przy korzystaniu ze sprzętu, lub
 jego zachowanie naraża na niebezpieczeństwo innych i jego samego, lub
 jego zachowanie w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, lub
 nie zostanie uregulowana płatność w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku skreślenia uczestnika z listy uczestników (dla płatności semestralnej) może zostać zwrócona część
ewentualnie powstałej nadpłaty. W takiej sytuacji wyliczana jest należna kwota odpłatności za zajęcia. Kwota ta wyliczana
jest z uwzględnieniem liczby godzin zajęć zrealizowanych do momentu skreślenia uczestnika z listy uczestników.
Wówczas całkowita kwota odpłatności za zajęcia (zgodna z harmonogramem wpłat) mnożona jest przez liczbę godzin
zajęć zrealizowanych do momentu rezygnacji i dzielona przez całkowitą liczbę godzin przypadającą na zajęcia. Do
uzyskanej kwoty doliczana jest ryczałtowa opłata za wszystkie wykonane na rzecz uczestnika i niewykorzystane
czynności oraz materiały – opłata ta ustalona jest w wysokości 50 zł. Uzyskana, po doliczeniu opłaty ryczałtowej, kwota
nie może przekroczyć całkowitego kosztu zajęć – jeśli przekroczy jest zmniejszana do całkowitej opłaty za zajęcia. Jeśli
uczestnik wpłacił do momentu rezygnacji więcej niż wyliczony koszt, to nadpłata zostanie zwrócona.


VI Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące regulaminu, umowy lub prowadzonych zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane
Organizatorowi. Organizator dołoży wszelkich starań, aby problematyczne zagadnienia były rozwiązane jak najszybciej.
2. Wszelkie informacje dotyczące danych uczestnika zajęć oraz jego rodziców/opiekunów prawnych wykorzystywane są
przez Organizatora jedynie w celach związanych z własną działalnością.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć wyraża zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej
z zajęć z zachowaniem anonimowości danych osobowych.
4. Kursant oraz jego rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że są świadomi zagrożeń związanych z możliwością
zarażenia się chorobą zakaźną w tym wirusem wywołującym COVID-19 – wynikających z uczęszczania na zajęcia
stacjonarne wraz z innymi uczestnikami zajęć
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym uczestnik zajęć i jego rodzic/opiekun prawny
będą niezwłocznie powiadomieni.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2020 roku.