Warunki uczestnictwa w imprezie.

 1. Zawarcie umowy:

1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem imprezy turystycznej, a Organizatorem, następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą i podpisaniem umowy-zgłoszenia uczestnictwa oraz potwierdzeniem go przez Organizatora po wniesieniu zaliczki.

1.2. Umowę podpisuje za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun.

 1. Warunki płatności.

2.1. Przy zawarciu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 350 zł w przeciągu 7 dni od dokonania rezerwacji.

2.2. Całkowita należność za imprezę winna być wpłacona najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

2.3. Brak wpłaty w wyżej określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Klientem i wiąże się z koniecznością potrąceń kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami rezygnacji.

 1. Obowiązki Uczestnika:

3.1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy.

3.2. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód.

3.3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi we własnym zakresie, informacje dostępne na stronie Organizatora (na kilka dni przed wydarzeniem).

 1. Obowiązki Organizatora:

4.1. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem usterek zawinionych przez Uczestników, osoby prawne i fizycznie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem, albo wynikłe z okoliczności, za które Organizator nie odpowiada np. warunki atmosferyczne.

 1. Zmiana warunków umowy

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, etc.) oraz w przypadku braku wymaganego minimum liczby osób jeżeli realizacja usług uzależniona jest od liczby zgłoszeń, Organizator pisemnie powiadomi Uczestników o odwołaniu imprezy nie później niż 10 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W takich przypadkach zwracane są pełne wpłaty dokonane przez Uczestników.

5.2. Odwołanie imprezy wiąże się z powiadomieniem o tym fakcie Uczestnika, a także przedstawienia oferty zastępczej lub zwrotem wpłaconej kwoty bez potrąceń i odsetek.

 1. Ubezpieczenia:

6.1. Organizator ubezpiecza Uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości sumy gwarancyjnej. Każdy z Uczestników imprezy może dodatkowo i dobrowolnie ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w danej imprezie turystycznej.

 1. Rezygnacja z imprezy

7.1. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z imprezy, o czym powinien powiadomić Organizatora pisemnie. Za datę wpływu powiadomienia przyjmuje się dzień jej wpływu do biura organizatora. Jeżeli klient odstępuje od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy, to Biuro nie będzie żądało od Klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, poza uzasadnioną opłatą manipulacyjną. 

7.2. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem (np. zmiana terminów lub miejsca pobytu), powinien niezwłocznie o tym powiadomić Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni) poinformować Organizatora, czy:

 1. a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
 2. b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

7.3. W przypadku rezygnacji z imprezy z winy Uczestnika, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony n/w warunkami:

 1. a) do  350 zł przy rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
 2. b) do  50 % ceny imprezy przy rezygnacji później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 1. Reklamacje

8.1 Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

8.2. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, a w przypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy w terminie 30 dni od jej złożenia uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.

9.2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwe Sądy.